įsverti

įsverti
įsver̃ti, į̃sveria, į̃svėrė, įsvérti, į̃sveria, įsvė́rė 1. intr. , N, K, Š, NdŽ būti tam tikro svorio: Marti į̃svėrė daugiau J. 2. tr. Rs įvarginti sunkumu, svoriu: Rodos, nedaug įsisėmiau į maišą grūdų, o kol nunešiau ligi klėties, gerokai pečius į̃svėrė Žvr. Kol parvilkau tąs[ias] uogas tokį galą, tei pečius ma[n] į̃svėrė! [p]Jrb. Tuos viedrus benešiojant, rankas į̃sveria Gs. | refl.: Vis dėlto įsìsveria benešant Šn. 3. tr. Š, NdŽ įtaisyti, kad daugiau svertų: Įsvė́riau (į̃svėriau) svirtį J. 4. refl. NdŽ persilenkus įsvirti į kieno vidų: Įsisvė̃ręs vaikas šulnin – kad tik neįkristų! Š. 5. tr. prk. įbrukti, įsprausti: Apsikrovęs važiavo, bet įsvėriau mazgą, ir nuvežė Antš. | prk.: Įsvėrė žodį (įžeidžiančiai pasakė) – atminsiu visą gyvenimą Antš. | refl. prk.: Keliant galia įsisvert dieglys Antš.Slm įduoti kyšį, pakišti: Ka gerai į̃sveria, tai ir gauna Gs. Gerai ansvė́rė, tai padarė Mlt. \ sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; įsverti; išsverti; nusverti; pasverti; persverti; prasverti; prisverti; susverti; užsverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • išverti — išvérti vksm. Išvérti raiščiùs iš bãtų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išverti — išverti, ìšveria, išvėrė tr. Š, Rtr, LVI828, NdŽ, KŽ 1. išdurti: Išvėrė akį vaikui Rš. Neskilok su kačergom, da akis katram išversi Ktk. | refl. tr.: Visą poakį išsivėrė – nematė žibintuvo Kpč. Obelų šakos nenupjaustytos, gali eidamas akis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvertimas — išvertìmas sm. (2) 1. Sut, LL299, KŽ, NdŽ → išversti 2: Ižvertimas SD301. Jeigu žolei pervežti naudojami paprasti sunkvežimiai, jai iškrauti patogu naudoti išvertimo tinklus rš. ║ Žadėjo da tą katiną pašvęsti už smetono išvertìmą LKT110(Lkv). 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvertimas — išverti̇̀mas dkt. Šiùkšlių plūki̇̀mas išverti̇̀mo viẽtose …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išversti — išver̃sti, išver̃čia (ìšverčia), ìšvertė 1. tr. D.Pošk, L, Rtr, DŽ parblokšti, paguldyti ant šono: Tik ėdalą gadina tas paršas – užkabinęs snukiu lovį išver̃čia Krs. Ir ėjo Jėzus bažnyčion Dievo, ir išvarė visus perkančius ir parduodančius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvarstyti — 1 išvarstyti tr. Rtr 1. iter. išverti 1: Jeigu tiktai pasirodys mažiausias nepaklusnumas, tai išvarstyti peiliais be jokio gailesčio V.Piet. | Ne vienas grįžo [iš karo] kulkų išvarstytomis rankomis ir kojomis rš. | refl. tr.: Karvės, vienan… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėrimas — išvėrìmas sm. (2) NdŽ, KŽ, išvėrimas (1) KI134 1. KI134, NdŽ → išverti 1. 2. → išverti 5: Aštuonianytis – aštuoniom nytim audžias, diminis – keturiom, išvėrìmas kitas Plvn. 3. refl.žr. išvertimas 8 (refl.): Išsivėrimas vočių N …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsverti — antsver̃ti, añtsveria, añtsvėrė (ž.) 1. S.Dauk žr. užsverti 2: Antsvėrė (užkabino) ant jo kaklo aukso retežį M.Valanč. | refl. intr., tr.: Agatė antsisvėrė su maišeliu, užsidengė su skepeta lig akių M.Valanč. Tie basoms kojėms, batus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsverti — apsver̃ti, àpsveria, àpsvėrė tr., apsverti, àpsveria, apsvėrė 1. Š, ETŽ sveriant apgauti, nusukti svorį: Žmonės buvo tikri, kad niekas jų neapsvers A.Vencl. Pirkau meisos – muni ant pusės kilogramo àpsvėrė Vkš. 2. J apsunkinti, prislėgti. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apverti — apverti, àpveria (apìveria), apvėrė tr. Š, KŽ; Ak 1. veriant, kišant apsukui apvarstyti kuo: Žmonės moka pasiūt tą šepetį [linams], sudeda, kotą padirba, apìveria virvelėm Kp. Apìveria apìveria, aũklėm apveržia tą riešą, tuos autus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”